Consultancy & Audits

Hoofdpijler onder onze organisatie

De eerste en belangrijkste pijler onder onze organisatie betreft onze specialisten en de opgedane ervaring op het gebied van verbeteringsstudies en –analyses van maintenance processen, energetische efficiëntie en operationele beschikbaarheid in de industrie. Als gevolg van de toegenomen concurrentie met lage-lonen landen o.a. door globalisering en nieuwe communicatie en informatie technologieën is de bedrijfsstrategie voor vele bedrijven in West-Europa gewijzigd, waarbij de focus momenteel meer ligt op kostenefficiëntie verbeteringen en minder op kapitaal intensieve capaciteitsuitbreidingen. De combinatie van de eerdergenoemde 3 gebieden zijn in dit opzicht zeer belangrijk en vormen daarmee ook onze speerpunten op het gebied van audits en consultancy en daarvan afgeleide proces- en organisatieverbeteringen, detachering en recruiting vraagstukken en trainingen en workshops.

Door het uitvoeren van deze audits en performance studies is veel kennis en ervaring opgedaan m.b.t. onderhoudsorganisaties, projectuitvoering, operationele bedrijfsvoering en engineeringaspecten, waarbij vastgestelde verbeteringsmogelijkheden telkens uitgedrukt worden in heldere maatregelen en actieprogramma’s. Vaak zien we dat klanten en opdrachtgevers de implementatie en tijdelijke invulling van hieruit resulterende werkzaamheden en projecten ook in opdracht geven aan ons, omdat wij uiteraard het overzicht hebben en alle randvoorwaarden kennen waarbinnen deze projecten uitgevoerd moeten worden. Deze kennis en ervaring heeft zich inmiddels ook vertaald naar het vinden van de juiste oplossingen voor detacheringsvraagstukken en tijdelijk personeel.

 

Wat is een audit?

Bij het uitvoeren van technische audits binnen de eerder genoemde gebieden worden de huidige prestaties (zowel kwalitatief als kwantitatief) van de organisatie binnen het vakgebied of bedrijfsproces vastgesteld op basis van een gedefinieerd kader van specifieke benchmarks en key performance indicators (KPI’s). Dit referentieniveau voor de huidige situatie wordt vervolgens vergeleken met geldende en geaccepteerde streefwaarden, waarmee op basis van een GAP analyse vervolgens maatregelen en actiepunten afgeleid kunnen worden ter verbetering en voor het bereiken van een geoptimaliseerde, toekomstige situatie. Ter ondersteuning van de verbeteringsinitiatieven worden telkens specifieke KPI’s vastgelegd, waarmee op elk moment inzicht bestaat in de status en voortgang van de lopende veranderingen.

 

Hoe wordt een audit uitgevoerd?

Bij audits hebben we een eigen ontwikkeld framework of toolbox van kerncompetenties voor elk van de 3 gebieden (maintenance, energie, operations), waarvan d.m.v. data analyses en interviews bij elk project het actuele prestatie niveau vastgesteld wordt en vergeleken wordt met de geldende streefniveau’s. Dergelijke audits nemen ongeveer één tot meerdere weken in beslag en resulteren in een uitgebreide rapportage met analyse resultaten, tabellen en grafieken, verbeteringspotentiaalinschattingen en gedetailleerde maatregelen (het zgn. ‘measure book’).

 

 

 

 

 

 

 
Implementatie begeleiding en/of uitvoering

Wij verzorgen ook de implementatie van de vastgestelde maatregelen, welke de klant of opdrachtgever wenst uit te voeren, waarbij de keuze bestaat uit het intensief begeleiden of het interval-gebaseerd modereren van de veranderingsprocessen. Bij het begeleiden en modereren worden d.m.v. periodieke sessies de diverse veranderingsprocessen, welke gebruikelijkerwijze parallel verlopen, opgevolgd waarbij diverse workshops plaatsvinden, teruggekeken wordt naar de vorige periode en vooruitgekeken naar de volgende periode, KPI’s worden vastgesteld en actieprogramma’s worden vastgesteld. Op deze manier vindt een geleidelijke overgang naar de nieuwe bedrijfsprocessen, methodieken en cultuur plaats en wordt geleidelijk een autonome werkwijze en voortzetting nagestreefd. Een andere mogelijkheid is dat wij full-time implementatie support en aanvulling verzorgen voor bepaalde processen of binnen één of meerdere gebieden, waarbij deze specialisten tijdelijk de organisatie aanvullen.

 

Nazorg en evaluatie resultaten

Na het implementatie traject wordt ook vaak een follow-up audit georganiseerd, waarbij d.m.v. een objectieve blik door onze consultants wordt vastgesteld in hoeverre de verbeterings- of veranderingsmaatregelen zijn doorgevoerd en geborgd in de organisatie. Het oorspronkelijke gedefinieerde kader van specifieke benchmarks en key performance indicators (KPI’s) wordt gebruikt om het nieuwe prestatieniveau vast te stellen en dit te vergelijken met het referentieniveau zoals aanvankelijk bepaald voor aanvang van de implementatie van alle maatregelen. Centraal hierbij staat ook dat de klant of opdrachtgever de nieuwe processen en werkwijze autonoom kan voortzetten d.m.v. geborgde procedures, organisatorische aanpassingen en werkprocessen zoals SOP’s (standard operating procedures).

Wat wij bieden

 

Referenties & Projecten

Referenties & Projecten
Het volgende overzicht toont slechts een beperkt aantal interessante en kenmerkende projecten en referenties met een korte inhoudelijke beschrijving. Voor overige referenties of meer specifieke informatie wordt verzocht contact op te nemen via ons contactformulier.